Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Dějiny od roku 1945 do roku 1989

Dějiny od roku 1945 do roku 1989

V prvních poválečných letech byly provedeny nutné opravy válkou poškozené školy a kostela. Po odklizení trosek bombou rozbořené budovy byla postavena nová fara. Při obnově rodinných domů si občané značně pomohli stavebním materiálem z rozbořených kasáren a letiště u Vyškova, které zničila ustupující německá vojska. Roku 1948 byla opravena radnice č. p. 10, zaveden místní rozhlas a do kostela pořízeny věžní hodiny. V letech 1949 – 1951 byl vybudován park v Hliníku, vozovka na Velkém zábraní, zavedeno elektrické osvětlení do 1. Poschodí místní školy, vypracován projekt kanalizace obce.

Po válce se místní zemědělci setkávali s mnoha obtížemi. Chyběly potřebné stavy dobytka, stroje, mnohé hospodářské budovy byly poničeny. Větší rolníci postrádali námezdní pracovní síly, neboť bývalí pracovníci se nacházeli výhodnější zaměstnání v průmyslových závodech ve Vyškově, Prostějově a jinde.

V rámci Jednotného svazu českých zemědělců byla v obci ustavena rolnická komise a při MNV odbor žen. Odtud vycházely první náměty na ulehčení těžké práce, zejména zemědělských žen a to doma i na poli. S podporou ministerstva zemědělství byla obci přidělena velká pračka prádla s odstředivkou.

Katastrofální sucho v roce 1947 přineslo zemědělcům další potíže. Roku 1948 bylo v obci ustanoveno strojní družstvo pro umožnění zmechanizování některých prací. Vstoupilo do něj 24 zemědělců. V roce 1950 bylo v obci založeno JZD. Z několika set parcel polí vzniklo 18 scelených honů o celkové výměře 446 ha půdy. Roku 1951 hospodařilo družstvo na 558 ha půdy a mělo 133 členů. Vlastnilo 3 traktory, 4 samovazy, 3 traktorové pluhy a 2 vlečné vozy. V domech zemědělců bylo 33 obilných mlátiček.

První kombajn pomáhal družstevníkům při žních roku 1956. Koncem padesátých let byl sveden dobytek do nově postavených stájí družstva. Výrobní středisko se zvětšovalo o dalších hospodářská zařízení. Roku 1973 došlo ke sloučení družstva s JZD Pustiměř. Do společného podniku přešlo 165 drysických družstevníků a 560 ha půdy s vysokou hrubou zemědělskou produkcí.

Po druhé světové válce se na zájmové činnosti občanů podílely organizace NE, Osvětová beseda, kino a knihovna. Kronika obce je vedena soustavně od roku 1918.

Po roce 1945 se střídala škola jednotřídní a dvoutřídní. Působili zde učitelé-hudebníci, kteří po dlouhou dobu vedli dětské pěvecké sbory i pěvecké sbory dospělých. Postupně dostala škola novou střešní krytinu, elektrickou instalaci, parkety do tříd, vodovod a sociální zařízení, ústřední topení, šatny a nová okna a dveře. Třídy byly vybaveny novým nábytkem, pomůckami a byla vybavena i mateřská škola. V roce 1950 byla v obci založena mateřská škola. Bylo do ní zapsáno 25 dětí. V roce 1973 byla rozšířena na školu s celodenní péčí a od roku 1981 začaly do MŠ Drysice dojíždět i děti z Pustiměře.

V roce 1977 byla v Drysicích základní škola a její prostory začala využívat mateřská škola. Děti z Drysic začaly základní školu navštěvovat v Pustiměři.

Pro potřeby MNV obec zakoupila dům č. 120, kde byly místnosti upraveny na kancelář, zasedací síň, obřadní síň. V přízemí byl zřízen kinosál, ve sklepě stylová klubovna. Bývalé hospodářské budovy na dvoře byly přestavěny na velkou požární zbrojnici a kotelnu. V zahradě byla vybudována víceúčelová vodní nádrž a upraven prostor na konání zábavné i zájmové činnosti občanů.

V bývalé radnici byl roku 1960 zřízen poštovní úřad, později také klubovna mládeže a pamětní síň, o jejíž vznik se zasloužil Vojtěch Knap, který zde nashromáždil mnoho cenných památek ze života obce. Ve dvoře bývalé radnice byla zřízena sběrna ovoce.

V obci Drysice byla vybudována kanalizace, bezprašné vozovky s obrubníky, výbojkové veřejné osvětlení, autobusové čekárny. Byl opraven hřbitov a provedeno jeho odvodnění. Velká péče byla věnována úpravám veřejných prostranství.

V letech 1971 – 1981 bylo ve škole vybudováno nové sociální zařízení a zřízen vodovod. MNV ve spolupráci s TJ Sokol postavil šatny na hřišti v Dolích. Dále byly vybudovány inženýrské sítě a vozovka na Vinohradské ulici, kde začala výstavba nových rodinných domků. V zahradě MŠ bylo upraveno školní hřiště s pískovištěm a prolézačkami. V přízemí místnosti MŠ byla umístěna veřejná knihovna, vybavená vších potřebným nábytkem a knižním fondem. Získala již vícekrát celostátní ocenění.

Pro důchodce byly pořádány besedy s důchodci v sále sokolovny. Zde měli možnost ukázat své dovednosti školní děti, občané dostali pohoštění a byli seznámeni vedením obce s jejím rozvojem.

Negativním přínosem pro Drysice byla výstavba dálnice, jejíž úsek nesmyslně vede přímo středem obce a zhoršuje životní prostředí v celé obci.

Roku 1986 byla obec Drysice připojena ke střediskové obci Pustiměř.

Po dobu integrace obec zastupoval Občanský výbor. Středisková obec Pustiměř sice na požádání poskytovala obcím potřebné, ale naše obec se v tomto období dostala na okraj zájmů Pustiměře, kde se bohatě se bohatě investovalo. V Drysicích však v tomto období rozvoj obce stagnoval.