Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Drysice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Drysice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2024
Řád veřejného pohřebiště1.7.111 1.7.2023
Dodatek k OZV 1/2002 1.1.2023
OZV o regulaci hlučných činností 1.1.2023
OZV 5/2019 o místním poplatku za stočné 1.1.2020
OZV 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2020
OZV 3/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020
OZV 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Drysice

1.1.2020

Vyhláška č.1/2016 stanovující pravidla pro pohyb psů Vyhláška č.12016.pdf

20.12.2016

OZV 1/2012 odpady

1.1.2013

Nařízení obce Drysice č. 1/2013,kterým se vydává tržní řád Tržní řád.pdf

6.6.2013

Obecně závazná vyhláška obce Drysice č. 2/2008,kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2007, o místních poplatcích

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška obce Drysice č. 1/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

1.8.2007

Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady...

21.6.2007

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon