Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Drysice

2. Důvod a způsob založení

Obec Drysice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 24.11.1990 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna Drysice
Sbor dobrovolných hasičů
Mateřská škola, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Drysice
  Drysice č.p.120,
  683 21 Pustiměř

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Drysice
  Drysice č.p.120,
  683 21 Pustiměř

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 517 357 722
  mobilní telefon: 608 770 414

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obecdrysice.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna .

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny ou@obecdrysice.cz,

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.7 Další elektronické adresy

  ou@obecdrysice.cz
  obec.drysice@infos.cz

5. Případné platby lze poukázat

16923731/0100

6. IČ

00372030

7. DIČ

CZ00372030

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

         . Výroční zpráva za rok 2018

         . Výroční zpráva za rok 2019

      

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Odpovědi na žádosti o informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

18. GDPR 

Základní informace

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25. května 2018 vykonává paní:

 • Titul, jméno a příjmení:          Pavlína Rösslerová
 • E-mailová adresa:                  gdpr@hanackyvenkov.cz
 • Číslo mobilního telefonu:       +420 606547973