Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Dějiny po roce 1989

Dějiny po roce 1989

Po revoluci v roce 1989 rozhodli občané Drysic o osamostatnění obce Drysice a vytvoření vlastní samosprávy. V obci žilo 518 trvale přihlášených obyvatel.

První zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo po komunálních volbách dne 6. 12. 1990. Bylo patnáctičlenné a tvořili ho tito občané:

Starosta Ostatní členové zastupitelstva
František Adamec František Synek
Zástupce starosty: Karel Altmann
Luděk Horecký Vojtěch Horecký
Členové rady Zbyněk Kreutzer
Jaroslav Dobeš Ing. Jan Polách
Jan Raclavský Marie Zakopalová
Ladislav Ryšánek Bohumila Knapová
Účetní, adm. Prac. Ladislav Adamec
Jarmila Procházková Jan Chytil

V obci se začalo úspěšně rozvíjet soukromé podnikání. Vzniklo několik nových firem, z těch větších např. Drystol, Pekařství Klanica, Stolařství Konečný, Stavební práce Jaroslav Dobeš atd. Přibylo i několik obchodů a s tím související konkurence v této oblasti. Obecní úřad začal provádět práce na údržbě a obnově obce. S tím souvisí běžná údržba budov obecního úřadu, mateřské školy, komunikací, veřejného osvětlení atd.
Podařilo se uskutečnit mnoho akcí, potřebných pro rozvoj obce. V roce 1991 byla provedena rekonstrukce pošty, která spočívala ve stavebních úpravách, které umožnily její přestěhování do jiné části budovy, vybudování nového sociálního zařízení, kanalizace a vod. Přípojky. Bylo provedeno oplocení obecní skládky a opraven chodník od hřbitova ke kostelu.
Úspěchem bylo opětovné otevření základní školy v Drysicích, kde od prvního září usedli do školních lavic žáci 1. A 2 ročníku. Byla jednotřídní, v přízemí školní budovy. Bylo zde zrekonstruováno sociální zařízení, šatna a třída byla vybavena potřebným nábytkem. Po zrušení školy před 16 lety tak mohli nejmladší žáci opět navštěvovat školu v místě svého bydliště.
Začal se více rozvíjet i kulturní život v obci, na kterém se podílelo několik společenských organizací jako TJ Sokol, SDH Drysice, Český svaz zahrádkářů a Myslivecké sdružení Hubert. Došlo k obnovení různých tradičních zvyků jako např. pořádání ostatků s průvodem masek po obci a večerní ostatkovou zábavou. Každoročně se začalo pořádat několik plesů, hodová zábava, chutnání vín, stavění a kácení máje atd.
Chlapci do 15 let obnovili tradici „hrkání“ před velikonocemi, kdy obchází obec s hrkačkami a klapačkami.
V roce 1992 byly provedeny obklady zdí na chodbách školy dřevěným obložení a zhotovena nová fasáda školní budovy.
V roce 1993 byla provedena oprava 1. části kanalizace na nové ulici k domu pí. Šírkové. Rovněž byla provedena oprava fasády hřbitovní zídky. Ve školní budově byla vyměněna tělesa ústředního topení, stejně jako na obecním úřadě, kde bylo dokončeno obložení zdí na chodbách dřevěným obložením.
Počátkem roku 1994 se započalo s přípravami na plynofikaci obce, které spočívaly ve vyřizování potřebných povolení a projektové dokumentace. Na několika místech v obci byly opraveny kanalizační šachty. Byla opravena fasáda budovy obecního úřadu, zadní části budovy MŠ s výměnou okapových žlabů a opravena byla i střecha nad skladem potravin MŠ. Na zahradě MŠ byla postavena okrasná zídka.
Na podzim roku 1994 se uskutečnily komunální volby do obecního zastupitelstva, které bylo 15tičlenné a byli zvoleni tito občané:

Starosta Ostatní členové zastupitelstva
Luděk Horecký Zbyněk Kreutzer
Zástupce starosty František Synek
Jaroslav Dobeš Pavel Chytil
Členové rady Vojtěch Horecký
Jan Raclavský Ing. Miloň Kutil
Iva Marková Ladislav Ryšánek
Karel Altmann Hana Ambrozová
Účetní, adm. Prac. Marie Zakopalová
Jarmila Procházková Jan Chytil
Hana Synková Vítězslav Kupčík

Prioritní akcí nového obecního zastupitelstva se stala plynofikace obce, na kterou většina obyvatel netrpělivě čekala.
V roce 1995 došlo k samotné realizaci plynofikace obce. První informace k plynofikaci byly občanům sděleny 15. Března na veřejném zasedání zastupitelstva, 10. Dubna byly zahájeny zemní práce a dne 25. Září v 10.00 hod. byl do obce vpuštěn první plyn. Prozatím největší akce v obci tak byla zhotovena v rekordním termínu za vydatné pomoci drysických občanů. Ke konci roku byla na plyn napojeno 134 RD (cca 86 %) v obci. Málokterý z občanů asi předpokládal, že již za půl roku od zahájení prací bude moci využívat výhod plynofikace. V tomto roce proběhla ještě plynofikace budov MŠ a OU.znak obce
V roce 1996 se stala významnou událostí v obecním dění oslava 100. Výročí posvěcení kostela Narození Panny Marie v Drysicích. Oslav se zúčastnili i čestní hosté, např. P. Stanislav Jiří Fiala, provinciál kongregace Milosrdných bratří a ing. Jan Kasal, místopředseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Během této oslavy bylo předáno drysickým farníkům Požehnání papeže Jana Pavla II. Odpoledne se v kostele konal koncert duchovní hudby a oslavy byly zakončeny v sále sokolovny zábavou s cimbálovou hudbou a občerstvením.
V průběhu roku prováděl obecní úřad opravu čekárny na autobusy ve směru na Vyškov. V kinosále byla vyměněna tělesa ústředního topení. Ve dvoře OÚ byla zbourána garáž, která byla v havarijním stavu a postavena nová. Pracovníci Telecomu započaly s výkopovými pracemi pro nové kabelové vedení telefonní sítě. Telefon se tak dostal do všech domácností, kde o něho měly zájem.
Obecní úřad zajistil opravu několika památných křížů v obci, které byly ve špatném stavu. V letech 1990 až 1996 bylo v obci dokončeno 8 nových rodinných domů.
V roce 1996 došlo však i k nemilé události, jakou bylo zavření ZŠ v Drysicích na základě rozhodnutí Školského úřadu ve Vyškově, pro malý počet žáků.
V roce 1997 nechal obecní úřad opravit sochu Sv. Floriána, patrona obce. Oprava byla na základě doporučení Památkového úřadu zadána restaurátorovi Mgr. Jaroslavu Budíkovi. Na hřbitově byla opravena márnice. Samozřejmě byly prováděny jako každý rok potřebné údržbové práce na veřejné osvětlení, obecních budovách, plochách atd. nepříjemnou událostí v tomto roce se stalo vykradení MŠ neznámým pachatelem, kdy došlo k odcizení elektroniky za cca 70 000,-Kč.
V ulici „za humny“ byla vybudována nová komunikace k pekárně a novým rod. Domkům, které byly postaveny.
Ve školní kuchyni MŠ byly provedeny opravy odpadu, podlah a vodovodu. Ve dvoře MŠ byly opraveny vnější omítky budovy a rekonstruována kanalizace.
V roce 1998 se obecní zastupitelstvo začalo vážně zabývat výstavbou obecního vodovodu, protože situace zásobování rod. Domů vodou není dobrá. Ve většině studní není pitná a velká část obce má této vody i nedostatek. Nejdůležitější a také nejnáročnější akcí obecního úřadu se tak v příštích letech stane vybudování obecního vodovodu.
Na podzim roku 1998 se konaly volby do obecního zastupitelstva, ve kterých byly zvoleni tito občané:

Starosta Ostatní členové zastupitelstva
Luděk Horecký Vojtěch Horecký
Zástupce starosty Ladislav Ryšánek
Jaroslav Dobeš Petr Hodulík
Členové rady Vlastimil Procházka
Jan Raclavský Pavel Chytil
Iva Marková Hana Ambrozová
František Synek Vítězslav Kupčík
Účetní, adm. Prac Jiří Sedlák
Synková Hana Marie Zakopalová
Procházková Jarmila Karel Altmann

Během roku se prováděla údržba všech obecních budov, komunikací a veř. Ploch. Byly opraveny kříž na „nové“ ulici a Boží muka.
Proběhla rekonstrukce chodníků od čekárny ke kostelu a k samoobsluze. Rovněž byla provedena oprava havarijního stavu kanalizace ve dvoře OÚ.
Na veřejné osvětlení bylo napojeno osvětlení dominanty obce kostela, který se tak i v nočních hodinách krásně vyjímá.
Na „malém zábraní“ byly prodlouženy inženýrské sítě k novým rod. Domkům.socha Svatého Floriána
V květnu tohoto roku se konalo slavnostní svěcení sochy Sv. Floriána, patrona obce. Oslavy začaly mší stavou v kostele, potom následoval průvod k soše, doprovázený dechovou hudbou, projev starosty obce a posvěcení sochy farářem Dr. Beníčkem. Oslavy byly zakončeny taneční zábavou s občerstvením v sále sokolovny.
V roce 1999 byla obec přihlášena do Programu obnovy vesnice, který se provádí v rámci celé ČR. Obsahem návrhu bylo zachytit stav vesnice a výhled rozvoje do dalších let.
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zhotovení praporu a znaku obce. Byla provedena rekonstrukce chodníků a parkoviště kolem samoobsluhy, úprava veřejného prostranství včetně nového osázení zelení. V tomto roce byly opraveny pomníky padlých v I. A II. Světové válce.
Dne 12. 7. Byly v budově poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze předány zástupcům obce k užívání znak a prapor obce Drysice z rukou předsedy Parlamentu ČR Václava Klause.
Rok 2000 začal hned ve své první hodině novou tradicí, kterou se stalo vítání nového roku na prostranství před obecním úřadem, kde se sešel velký počet drysických občanů. Tuto akci pořádal obecní úřad a její součástí byl i ohňostroj a přípitek sektem. Občanům se toto společné vítání roku velmi líbilo.prapor
Během roku byla provedena opět řada stavebních a udržovacích prací, oplechování na střeše budovy OÚ, odvodnění „nové“ ulice a zatrubnění otevřené části kanalizace u pí. Šírkové.
V budově MŠ byla provedena rekonstrukce školní kuchyně včetně odpadů, dlažeb a obkladů. V tomto roce byl také nalezen zdroj vody pro obecní vodovod a proveden zkušební vrt.
Nové milenium započalo opět velkou oslavou vítání nového roku jako v loňském roce před budovou OÚ. Jen ohňostroj byl ještě delší a krásnější a opět panovala na této akci velmi dobrá atmosféra. Ačkoli jsme teprve v začátku roku 2001, podařilo se udělat mnoho práce. Velkou radost máme z dokončení studny pro obecní vodovod, kde je dle provedených rozborů velmi kvalitní kojenecká voda. Co se týče vodovodu, musí se nyní nejdříve vybudovat vodojem. Z něho se pak budou dělat rozvody do celé obce. Doufáme, že se nám i tento náročný úkol podaří splnit tak dobře jako plynofikace a že do 2 let budou občané mít ve svých domovech kvalitní pitnou vodu.
V prvním čtvrtletí byla provedena výměna vadných částí krovu a střešní krytiny za novou na střeše obecního úřadu.
Ve směru na Prostějov byla postavena nová čekárna na autobus. Během měsíce dubna bude provedena výměna oken na budově OÚ a opravena fasáda.
Obecní zastupitelstvo má před sebou ještě mnoho další práce a úkolů, které povedou ke zvelebování obce a zlepšování životních podmínek občanů tak, aby se jim v Drysicích dobře žilo, přibývalo zde mladých rodin a Drysice se tak dále rozrůstaly.