Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

110.výročí založení SDH Drysice-29.6.2008

Výroční schůze k 110.výročí založení SDH

ZALOŽENÍ JEDNOTY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DRYSICÍCH znak sdh

Až do roku 1898 nebylo v naší obci, čítající 125 čísel o hasičském sboru ani potuchy. Jak asi tou dobou vypadalo hašení požáru, netřeba připomínat, neboť důkazem toho byly obrovské požáry, které vypukly v obci Drysice v 19 století, kdy nejednou lehla popelem i celá obec. Nebylo divu, neboť nebylo patřičného hasičského nářadí, slabá obecní stříkačka, která neměla stálých, této věci rozumějících ošetřovatelů, brzy svou službu vypověděla. Požár byl proto zaléván výhradně konví - ovšem jenom tam, kde byl k ohni snadný přístup. Ohni byl zpravidla ponechán volný postup, a tak se stalo, že kromě ohlušujícího křiku a zoufalého pobíhání nebylo ničeho docíleno a požár byl uhašen, Tyto nedostatky uznával i slavný obecní výbor a na nápad pana Jana Korčiana, aby se sjednal v obci Sbor dobrovolných hasičů, nechali tomuto nápadu volný průchod. Další namáhavých prací se chopili s nevšední pílí a obětavostí pan František Ryšánek, starosta obce a důstojný pan farář drysický P. František Vaculík, jenž byl zvolen předsedou zařizujícího výboru. Svolal ustavující valnou hromadu, k níž se dostavil pro věc hasičkou vždy obětavý pan učitel Josef Lukášek, župní jednatel z Nosálovic, a ve své dlouhé řeči vylíčil humánní účel hasičských sborů. Toho dne přistoupilo za členy 35 zakládajících členů s obnosem 278 zlatých. Za členy činné se přihlásilo toho dne 17 mužů a další dny 6 mužů, celkem 23 mužů. Za členy kteří přispívali s ročním příspěvkem 1 zl. 20 kr. se přihlásilo 14 občanů. Za krátkou dobu byla zakoupena stříkačka a výzbroj.

Stříkačka byla dne 25. června slavnostně posvěcená a tato událost se stala velikou slavností které zúčastnilo dalších 17 hasičských spolků.

ČINNOST SBORU OD JEHO ZALOŽENÍ

Kulturní a osvětová činnost sboru byla až do vypuknutí I. světové války bohatá, hrála se ročně 1 až 2 divadla, pořádal se ples, hasičský výlet, držela se hodová zábava a pořádaly se ostatky a sbor se zúčastňoval všech slavností pořádaných okolními sbory. Začátkem války veškerá činnost ustala. Po válce se začala hrát divadla, pořádaly se hasičské výlety, plesy, držely se ostatky, navštěvovaly se okolní sbory, pořádaly soutěže v požárním útoku a podobně. Dá se říci , že v tomto období byl hasičský sbor nejaktivnějším spolkem v Drysicích. Po I světové válce došlo k prudkému rozvoji sboru, členové se vrátili z války. Přibyla mladší krev. Od roku 1926 byl zřízen samaritní oddíl, který měl za úkol poskytovat ošetření při úrazech, poskytovat první pomoc při požárech, apod. Přípravu druhé světové války zasahovaly i do hasičské činnosti. Sbory musely respektovat vydávané pokyny k nácviku leteckých poplachů. Veřejná hasičská cvičení byla spojována s cvičnými leteckými nálety. Hasičské sbory byly zapojeny do CPO. Z tohoto důvodu byl v roce 1937 založen ve sboru ženský odbor, který po řádném vycvičení v případě války měl nahradit muže. V ženském odboru bylo 10 členek a 3 samaritánky.

Po zřízení protektorátu převzalo majetek sboru obecní zastupitelstvo, byl zaveden nový finanční pořádek. Výzbroj a výstroj doplňovala obec a činnost sboru řídil obecní výbor. V roce 1942 byla sboru přidělena motorová stříkačka z obce Studnice, odkud se museli občané vystěhovat. téhož roku přistoupil oddíl hokeje bývalého Sokola, který byl zrušen. Byl také zřízen dorost hasičského sboru.

Po válce prodělal sbor velkou změnu. Odešlo hodně členů do pohraničí. Valná hromada v roce 1945 byla jen za účasti 18 členů. Byl zvolen nový výbor, který začíná skutečně znovu - dochází k reorganizaci, ruší se samaritní odbor a místo něho se zakládá červený kříž. Začínají se pořádat výlety a také první ples a ostatky. V této době úspěšně navázal sbor na svoji předválečnou činnost. V roce 1969 byla provedena reorganizace v důsledku Federativního uspořádání naší republiky, je utvořen Český svaz požární ochrany. V roce 1975 přistoupilo do sboru 7 žen. V roce 1974 rozhodla rada MNV o provedení adaptace požární zbrojnice ve dvoře MNV. V roce 1977 bylo uskutečněno vybudování tanečního parketu v zahradě MNV a zhotovení stolů a lávek. V roce 1980 byla zahájena výstavba víceúčelové nádrže v zahradě MNV.

V roce 1990, kdy došlo k politické změně v našem státu, se mění i organizace SPO. Došlo k přejmenování na ZO SPO na Sbor dobrovolných hasičů, předseda ZO SPO na starostu Sboru dobrovolných hasičů, a výroční schůze na valnou hromadu. Rovněž byl znovu zaveden Den hasičů, který se slaví na den svátku patrona hasičů. sv. Floriana - 4. května.